Regulamin

REGULAMIN BIEGU CHALLENGE RUN OSTOJA CHOBIENICE

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu sportowym organizowanym przez Onix Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlec.
 2. Dla celów promocji wydarzeń sportowych używa się określenia „CHALLENGE RUN”.
 3. Udział w każdym wydarzeniu sportowym jest całkowicie dobrowolny.
 4. Aktywny udział w każdym wydarzeniu sportowym jest możliwy – wyłącznie – po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją, wyrażeniu odpowiednich zgód, złożenia odpowiednich oświadczeń i akceptacji wszystkich warunków uczestnictwa.
 5. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe.

II. CELE

Celem jest organizacja wydarzenia sportowego mającego na celu propagowanie aktywności ruchowej, które wymaga posiadania różnego rodzaju umiejętności sportowych, chęci rywalizacji, ale i dobrej zabawy w ekstremalnych warunkach.


III. ORGANIZATOR

Organizatorem wydarzenia jest: ONIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 64-212 Siedlec, Zakrzewo 32, kod pocztowy 64-212, REGON 97043260700000, NIP 9231003279 ,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Regestru Sądowego, nr KRS 000151373 zwany dalej „Organizatorem”. 


IV. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

CHALLENGE RUN OSTOJA CHOBIENICE – to biegowe wydarzenie sportowe, które odbędzie się 28.08.2022 na terenie resortu hotelowego Ostoja Chobienice. Główną konkurencją będzie bieg z przeszkodami, którego start i meta będzie znajdować się na terenie resortu.

UCZESTNIK – to osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu sportowym, po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności opisanych w niniejszym Regulaminie i/lub innych warunków wskazanych przez Organizatora.
Udział w biegu wymaga sprawności fizycznej, odporności psychicznej i wytrwałości. Udział w biegu niesie za sobą znane i nieprzewidziane ryzyko fizycznych obrażeń lub/ i śmierci, choroby lub/i zniszczenia lub utraty osobistej własności i jest całkowicie dobrowolny i wynikający z wolnej woli Uczestnika, który musi zaakceptować każde i całe ryzyko oraz wyrazić zgody i potwierdzić, że jego udział w każdym z Wydarzeń następuje z własnej, nieprzymuszonej woli i jest całkowicie dobrowolny, niezależnie od tego co zostało mu zasugerowane w jakikolwiek sposób. Uczestnik ma pełne prawo wyboru i może w każdej chwili odstąpić od realizacji uczestnictwa, począwszy od startu. Uczestnik nie musi uczestniczyć w żadnym ćwiczeniu,decyduje o tym, czy jego stan zdrowia, kondycja, czy inne uwarunkowania umożliwiają mu udział w wydarzeniu lub jego części.
Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by zabezpieczyć Uczestników biegów przed zagrożeniem zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19. Organizator i Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obostrzeń aktualnie obowiązujących aktów normatywnych.

STRONA INTERNETOWA – strona www.challengerun.ostojachobienice.pl; na której będą umieszczane wszelkie informacje dotyczące biegu

V. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

 1. Wydarzenie odbędzie się na terenie resortu hotelowego Ostoja Chobienice w dniu 28.08.2022 od godziny 12:00 do godziny 16:00
 2. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem biegu, chyba że okaże się to niemożliwe. Dokonanie zmian nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyn. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, przekazując szczegóły zapisu na inny bieg lub zwrotu wniesionych opłat.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu z przyczyn żałoby narodowej, działania siły wyższej lub rozporządzenia administracyjnego.

VI. TRASA BIEGU

 1. Trasa biegu liczy około 4 km i zawiera 15 przeszkód, których liczba i stopień trudności jest taka sama dla każdego Uczestnika biegu.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdują się na Stronie internetowej. Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód:

a) naturalne, takie jak m.in. bagna, stawy, jeziora, rzeki, wzniesienia, góry, drzewa;
b) sztuczne, takie jak m.in. ściany, liny, trawersy poziome, przeszkody z gonitw końskich, pajęczyny linowe, zasieki, zbiorniki z wodą, błotem czy lodem.

3. Start i meta biegu mieścić się będzie na parkingu na terenie Ostoi Chobienice

VII. UCZESTNICTWO

 1. W imprezach mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w każdym wydarzeniu sportowym jest każdorazowo:

a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego w serwisie www.zapisyonline.pl i
b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
c) Akceptacja udziału na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia;
d) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej;
e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.
f) Uiszczenie opłaty za pakiet startowy 149 pln

VIII. ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:

a) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,
c) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
d) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
e) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
f) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
g) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
h) Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

2. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt. 6 powyżej odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu:
a) podczas zapisu online na bieg na stronie www.zapisyonline.pl
b) podczas akceptacji online oświadczenia na stronie www.zapisyonline.pl
c) podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem.

Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych. Oświadczenie woli – zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c. odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

3. Przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”.

4. Lista oficjalnych partnerów Organizatora i sponsorów, którzy mogą publikować wizerunek Uczestnika dostępna jest na Stronie internetowej Organizatora.

IX. ZASADY ZAPISÓW

 1. Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdej imprezy oraz serii startowych.
 2. Warunkiem zapisania się na bieg jest wypełnienie elektronicznego formularza i uiszczenie opłaty startowej w serwisie www.zapisyonline.pl,
 3. Dokonując zapisu na bieg Uczestnik wskazuje datę startu oraz formułę w jakiej będzie uczestniczył w biegu; ponadto Uczestnik wskazuje preferowaną przez niego godzinę (serię startu). Decyzję o godzinie startu danego Uczestnika podejmuje Organizator, w miarę możliwości uwzględniając preferowaną godzinę wskazaną przez Uczestnika przy zapisie. O godzinie startu Organizator poinformuje Uczestnika najpóźniej na 24 godziny przed startem pierwszej serii w formule wybranej przez Uczestnika, w ramach danego wydarzenia, poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie www.zapisyonline.pl lub na koncie zarejestrowanym przez Uczestnika.
 4. Zapisy na bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do dnia przed dniem, w którym odbędzie się bieg lub do wyczerpania pakietów startowych, o czym organizator poinformuje na stronie zapisów.
 5. Zapisy online zamykane są najpóźniej na 1 dzień przed danym biegiem. Po tym terminie Uczestnik może dokonać zapisu wyłącznie w biurze zawodów danego biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania w takim przypadku dodatkowej opłaty administracyjnej.
 6. Maksymalna liczba uczestników biegu to 200 osób.

X. OPŁATA STARTOWA

 1. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zapisu na bieg, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona jest od daty dokonania płatności, nie zaś od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 2. Wysokość opłaty startowej to 149 pln brutto.
 3. Możliwe jest zapisanie się na bieg i uiszczenie opłaty startowej w biurze zawodów gotówką lub kartą płatniczą, w ramach dostępności miejsc na wybrany bieg. Organizator ma prawo pobrać w takim przypadku dodatkową opłatę administracyjną.

XI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W BIEGU

 1. W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki – Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę startową, jednak każdorazowo nie później niż na 7 dni przed datą biegu, na który dokonano zapisu, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora – Onix sp. Z o.o. z siedzibą w Siedlcu, o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: recepcja@ostojachobienice.pl, przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty, z której został dokonany zakup.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci równowartość ceny pakietu startowego z dnia zakupu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.
 4. W terminie nie późniejszym niż na 7 dni przez rozpoczęciem biegu, na który dokonano zapisu, Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w biegu. Rezygnacji dokonuje się w sposób przewidziany dla odstąpienia od umowy. Dniem rezygnacji z biegu jest dzień doręczenia Organizatorowi informacji o rezygnacji na adres: recepcja@ostojachobienice.pl
 5. W przypadku gdy rezygnacja z biegu, o której mowa w ust. 4 powyżej, dokonywana jest po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Organizator nie zwraca otrzymanych płatności.

XII. ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje:
a) prawo wzięcia udziału w biegu;
b) pakiet startowy (szczegóły dotyczące zestawu startowego są wskazane na podstronie Strony internetowej);
c) posiłek regeneracyjny, smoothie, woda;
d) podstawową opiekę medyczną;
e) w wybranych formułach upominek potwierdzający fakt ukończenia biegu (np. medal), przy czym otrzymuje go tylko Uczestnik, który dotrze do mety.

XIII. KLASYFIKACJE

1. Organizator przyznaje wyróżnienia dla startujących w następujących kategoriach:

a) Kobiety – miejsca I-III dla najszybszych kobiet b
b) Mężczyźni – miejsca I-III dla najszybszych mężczyzn

Organizator ma prawo przyznawać wyróżnienia także w innych kategoriach, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na podstronie Strony internetowej poświęconej danemu biegowi.

XIV. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.
 2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie.
 4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach kolcach lub butach z kolcami.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego.
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do poddania się pomiarowi temperatury przy wejściu na teren imprezy oraz zdezynfekowania rąk przy wejściu i wyjściu z terenu imprezy.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania: listy startowej, wyników biegu, a także klasyfikacji ogólnej.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich
  niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez uczestników wszystkich wyników, wraz z ich danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia, nr PESEL, miejscowością, wiekiem) do podmiotów współpracujących z Organizatorem, w tym firmy dokonującej pomiaru czasu uczestników na Wydarzeniu. Przekazanie wyników umożliwia tym podmiotom publikację tych wyników wraz z danymi osobowym Uczestnika na ich stronach internetowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez uczestników danych osobowych do podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie współorganizowania imprezy oraz ubezpieczenia uczestników na czas biegu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych Uczestnika (imienia, nazwiska, roku urodzenia, nr PESEL, miejscowości, nr telefonu, adresu e- mail) Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i innym służbom, jeśli będzie to uzasadnione istotnym interesem publicznym.
Przewiń na górę